Bob’s Steak & Chop House at RGV Shoppes – Edinburg, TX